Anunț finalizare implementare Grant Capital de lucru 2021

HEAVEN SOLUTIONS 2005 SRL anunță finalizarea proiec­tului ”Gran­turi pentru capital de lucru acor­date IMM-urilor cu activ­i­tate eco­nomică în unul din domeniile de activ­i­tate pre­vazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 9092 înscris în cadrul Măsurii ”Gran­turi pentru capital de lucru”, insti­tuită prin OUG nr 130/2020.

Imple­mentarea proiec­tului s‑a derulat începând cu data sem­nării con­trac­tului de finanțare cu Min­is­terul Economiei, Antre­preno­riat­ului și Tur­is­mului (fost MEEMA) / A.I.M.M.A.I.P.E. Iaşi , M2-9092 / 11.05.2021 până la data 09.11.2021


Obiec­tivul proiec­tului îl reprez­intă spri­jinirea soci­etatii HEAVEN SOLUTIONS 2005 SRL 

Proiectul are printre prin­ci­palele rezul­tate, urmă­toarele:
- menținerea activ­ității pe o perioadă de minim 6 luni.
- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe
o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.


Val­oarea totală a proiec­tului este de 734.054,78 lei din care:
638.308,50 lei grant acordat
95.746,2750 lei cofinanțare.


Proiect cofi­nanțat din Fondul Euro­pean de Dez­voltare Regionala prin
Pro­gramul Oper­ațional Com­pet­i­tiv­i­tate 2014–2020